โอท็อบนวัตวิถีขอนแก่น โชว์ผลความสำเร็จ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่ม D ประเภท อาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.2561 ที่ โรงแรมอวานี ขอนแก่น นายสุเทพ มณีโชติ รองผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการแสดงและประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ จากโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดขอนแก่น ประเภทผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม โดยในงานมีการจัดแสดงวีดีทัศน์เกี่ยวกับโครงการ การฟ้อนรำพื้นเมืองประยุกต์ และการมอบประกาศนียบัตรผู้ที่เข้าร่วมอบรมด้านวิชาการในโครงการ การแสดงและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ที่ได้มีการยกระดับให้มีมาตรฐานสูงขึ้น พัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ จำนวน 374 ผู้ประกอบการ ให้มีคุณภาพและอัตลักษณ์ โดยมีนายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น กล่าวถึงการจัดงานในครั้งว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมย่อยของโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดขอนแก่น เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ประเภทอาหาร ได้รับการพัฒนาสินค้าประเภทอาหาร ซึ่งเป็นการพัฒนาให้มีคุณภาพได้รับมาตรฐาน แปรรูป บรรจุภัณฑ์และเบรนเนม โลโก้ ยี่ห้อ เพื่อให้นักท่องเที่ยวซื้อรับประทานในพื้นที่และเป็นของฝากของที่ระลึก หลังจากออกจากพื้นที่ จำนวน 114 หมู่บ้าน 86 ตำบล 26 อำเภอ

สำหรับโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ที่มุ่งเน้นสร้างรายได้และความเจริญ ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง กระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพยกระดับมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์โอทอป กลุ่มปรับตัวเข้าสู่การพัฒนา ให้พร้อมขายและเชื่อมโยงเส้นทางในการท่องเที่ยวเมืองหลักเมืองรองชุมชนให้มีความโดดเด่น

177 total views, 3 views today