โครงการรสัมมนำ “โอกาสทำงโลจิสติกส์กำรค้ำ การลงทุน กับกำรพัฒนำท่ำเรือบก (Dry Port) จังหวัดขอนแก่นและภาคคตะวันออกเฉียงเหนือ
ห้องประชุมโรงแรมราชาวดี จังหวัดขอนแก่น นำโดย นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิด โครงกำรสัมมนำ “โอกำสทำงโลจิสติกส์กำรค้ำ การลงทุน กับกำรพัฒนำท่ำเรือบก (Dry Port) จังหวัดขอนแก่นและภาคคตะวันออกเฉียงเหนือ” โดยมีเจ้าหน้าที่จาก สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น สภาอุสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น สมาคมโลจิสติกส์แห่งอนุภมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง และ ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าว

นายจักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเลยจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่า ในนามตัวแทนศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และการค้าชายแดน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไปสู่ศูนย์กลางทางการค้า การบริการ และการลงทุนในภูมิภาค จำเป็นต้องมีการกำหนดแนวทางการพัฒนาและกำหนดพื้นที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาท่าเรือบก โดยการพัฒนาเชิงพื้นที่ภายใต้แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มียุทธศาสตร์ที่สำคัญ คือ หลุดพ้นจากความยากจนพึ่งพาตนเอง โดยมีเป้าหมายหนึ่งในการพัฒนาบุคลาการเพื่อรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง ให้มีประสิทธิภาพ
ซึ่งโครงการหลักที่จะเกิดขึ้น เช่น ระบบการขนส่งทางถนน ระบบราง และตลอดจนการขนส่งหลายรูปแบบ การพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) เป็นโครงการที่มีความสำคัญและมีผลกระทบในภาพรวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศไทย อันจะส่งผลต่อภาคธุรกิจและภาคประชาชนในพื้นที่ จะทำให้เกิดโอกาสทางโลจิสติกส์การค้า การลงทุนกับการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) จังหวัดขอนแก่นและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นเส้นทางหลัก เช่น จังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา อุดรธานี หนองคาย เป็นต้น


และทางด้านมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยนั้น เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่เป็นองค์กรด้านวิชาการที่จะนาองค์ความรู้ไปพัฒนาและตอบสนองความต้องการในท้องถิ่นในสาขาต่างๆ จึงร่วมบูรณาการหน่วยงานภาคเอกชน ภาครัฐในพื้นที่ เล็งเห็นความสำคัญที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศดังกล่าว โดยศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และการค้าชายแดน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจที่สำคัญประการหนึ่ง ในการบริการข้อมูลข่าวสารด้านโลจิสติกส์และการค้าชายแดนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค บริการวิชาการด้านโลจิสติกส์และการค้าขายชายแดนให้กับผู้ประกอบการและบุคคลากรให้กับภาครัฐ เอกชน
นอกจากนี้ศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และการค้าชายแดน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ยังได้ร่วมกับ จังหวัดขอนแก่น สานักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น หอการค้าจังหวัดขอนแก่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และสมาคมโลจิสติกส์แห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง จัดโครงการสัมมนา “โอกาสทางโลจิสติกส์การค้า การลงทุนกับการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) จังหวัดขอนแก่นและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน โลจิสติกส์ สถานการณ์การแข่งขันในการสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสทางโลจิสติกส์การค้า การลงทุน ในท้องถิ่น ต่อไป

144 total views, 1 views today