พัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” จังหวัดขอนแก่น โดยกิจกรรมสื่อมวลชนเยี่ยมชมหมู่บ้านท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น ให้ได้ ชม ชิม แช๊ะ ในเส้นทางสายไหม เส้นทางธรรมชาติ อาหารปลอดภัยและสายวัฒนธรรม  เสริมสร้างชุมชนให้มีความเข็มแข็ง เพิ่มรายได้ชุมชน เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน

โดยสื่อมวลชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย สื่อส่วนกลางและสื่อท้องถิ่น มีพื้นที่เป้าหมายในการศึกษาดูงาน ได้แก่ บ้านศุภชัย หมู่ที่ 5 ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น เยี่ยมชมวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวบ้าน ชมการแสดงฟ้อนรำแบบพื้นบ้านที่คอยต้อนรับคนต่างถิ่นหรือแขกบ้านแขกเมืองเมื่อมาเยือน โดยชาวบ้านมีอาชีพหลักทำนาแต่ผลผลิตได้น้อย จึงรวมตัวตั้งกลุ่มแปรรูปผลิตผลการเกษตรบ้านศุภชัย ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรวมราชกุมารี ผลิตขนมแปรรูป กลุ่มถั่วตัด 11 ชนิด เช่นถั่วตัด,ถั่วอบเกลือ,ถั่วอบสมุนไพร,ฯลฯ  ซึ่งรสชาดดีมากสามารถส่งขายที่ร้านภูฟ้า สวนจิตรดาและส่งนอกซึ่งสร้างรายได้ให้กับกลุ่มชาวบ้านได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังกลุ่มผลิตผ้าไหม ทางกลุ่มทำครบวงจนโดยลงมือปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเอง ทอไหมเอง และขายเองอีกด้วยหากนักท่องเที่ยวสนใจเข้ามาเยี่ยมชมสามารถติดต่อได้ที่ นายศักดิ์เสนา มาตย์นอก ผู้ใหญ่บ้านบ้านศุภชัย โทรศัพท์ 089-9428929

ต่อจากนั้นเดินไปยังบ้านหนองทุ่ม ตำบลโนนแดง กิ่งอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยหมู่บ้านแห่งนี้ก็ทำการเกษตรทำนาเป็นอาชีพ แต่ก็ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแลงเช่นกัน จึงได้รับการส่งเสริมจากศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสาน บ้านไผ่(ศูนย์มีชัย)มาส่งเสริมในการปลูกผักผสมผสาน ได้ผลผลิตดีมากชาวบ้านมีรายได้ดีขึ้น ที่สำคัญยังสามารถปลูกต้นกระเพา ซึ่งกระเพาที่นี้มีสายพันธ์ที่มีรสถชาดเผ็ดร้อน จัดจาน มีกลิ่นกระเพราซึ่งอยู่ได้ทนและนานแม้จะอยู่ในรูปแบบแช่แข็งก็ตาม ซึ่งส่งขายให้ บริษัท ซีพีแลนด์ เพื่อทำการผลิตข้าวกระเพราส่งร้านสะดวกซื้ออีกด้วย นอกจากนั้นยังมีผลิตสินค้าโอท็อป เช่า ไม้กวาด เครื่องจักสาน,กระเป๋าที่ผลิตจากซองกาแฟ ซึ่งสามารถส่งขายได้อีกด้วยเช่นกัน  นอกจากนี้ที่บ้านหนองทุ่มแห่งนี้ยังมีโฮมสตย์ไว้คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวได้เข้าพักในราคากันเอง

ต่อจากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมหมู่บ้านหนองหว้า ตำบลโนนแดง กิ่งอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ชมสวนลุงนา ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร นายสมจิตร ใจดี,ชมสวนโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง 70,000ราย นางยนต์ ใจแน่น, ชมสวนปลูกดาวเรือง ชื่อว่า สวนดาวรวย พัฒน์นรี มีนายสาโรจน์ ศิริรมย์ เป็นเจ้าของ โดยการปลูกต้นดอกดาวเรืองสามารถสร้างรายได้รอบละไม่ต่ำกว่า 2 หมื่นบาทเลยที่เดียว โดยที่บริเวณส่วนแห่งนี้ยังจัดได้สวยงามลงตัวเหมาะกับการเช็คอินเป็นอย่างมาก สามารถสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่ได้มาชมอย่างแน่นอน

สำหรับการจัด โครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” โดยพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ถือได้ว่าเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการรวมตัวของการท่องเที่ยวระดับชุมชน ‘แอ่งเล็ก’ สร้างเป็นอาชีพที่ยั่งยืน โดยใช้นวัตกรรมบวกกับวิถีชีวิตของชุมชน ยกเสนห์ความงดงามของท้องถิ่น ด้านทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยว ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณี และอาหาร พัฒนาเป็น    อัตลักษณ์ของชุมชน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวซื้อสินค้าในชุมชน ทำให้รายได้กระจายอยู่ในชุมชน ที่สำคัญเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี จังหวัดขอนแก่น  ให้นักท่องเที่ยวได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

ประเสริฐ สุวรรณสิทธิ์-บรรณาธิการข่าว

นิตยา สุวรรณสิทธิ์-ถ่ายภาพ

จุฑาภรณ์ ตาลดอน-รายงาน

711 total views, 1 views today