คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.ภญ. แคทรียา สุทธานุช อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ ในฐานะ invited speaker และเป็นหนึ่งในกรรมการ Congress Scientific Board และผู้ร่วมวิจัย ประกอบด้วย ผศ.ดร. พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์ อาจารย์ประจำคณะเทคนิคการแพทย์   นางสาวอรณิชา ครองยุติ นักศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ และ นางสาวสุกัญญา ศรีจำปา หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย  เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 2nd International cosmetic congress 2018: “Green Cosmetics” โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์และการสร้างเสริมสุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง และมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งนักวิชาการและนักวิจัยจากมหวิทยาลัย ภาครัฐ และภาคเอกชนกว่า 300 คน  ณ Granada Luxury Hotel Belek อัลตาเลีย ประเทศตุรกี ระหว่างวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2018

          ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งนี้ ผศ.ดร. พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral presentation) และมีการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster presentation)  โดย  นางสาวอรณิชา ครองยุติ  หลักสูตรเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ นำเสนอผลงานเรื่อง “Anti-cellulite product development: anti-adipogenesis and lipolysis induction of Kaempferia parviflora” และ นางสาวสุกัญญา ศรีจำปา หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอผลงานเรื่อง “Incorporating of oil extracted Myristica fragrans houtt with dendrimers in applications for antibacterial skin pathogens and antioxidant activities”  โดยทั้ง 2 ผลงานได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งร่วมกัน จากจำนวนโปสเตอร์มากกว่า 30 ผลงาน

          นับเป็นการสร้างโอกาสแก่นักวิจัยไทยได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายงานวิจัยในระดับนานาชาติ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเครื่องสำอางจากธรรมชาติและการรับรองมาตรฐานเครื่องสำอางตามมาตรฐานยุโรป เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ในระดับสากล พร้อมกันนี้เป็นการนำชื่อเสียงด้านงานวิจัยกลับมาสู่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และประเทศไทยอีกด้วย

ข่าว/ภาพ  :   อรณิชา  ครองยุติ

108 total views, 1 views today