มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กับ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อส่งเสริมกิจกรรมแม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัย ในการร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่นและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริงกับองค์กรชั้นนำและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่น ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนให้กับหลักสูตรการเรียน โดยผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงาน ได้แก่ รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ นัยพินิจ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมธุรกิจและผู้ประกอบการอัจฉริยะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และ คุณธนัชชา เนาวคุณ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาลูกค้า สาขาขอนแก่น ผู้แทน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)   ให้เกียรติร่วมลงนามในพิธีดังกล่าว
รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงความร่วมมือที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ว่า การที่องค์กรธุรกิจระดับโลกอย่าง บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นความสำคัญต่อการสร้างความร่วมมือกับ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการร่วมมือกันสร้างบัณฑิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นการการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติงานจริง มีประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติงานจริงในด้านการบริหารจัดการร้านค้าอย่างเป็นระบบ ตลอดจนนำเทคโนโลยีด้านปฏิบัติการต่าง ๆ มาใช้สนับสนุนการฝึกปฏิบัติงาน  ซึ่งจะส่งผลให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  กล่าวว่า การลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านการค้าส่งและค้าปลีกระดับประเทศและระดับนานาชาติมายาวนาน   ให้โอกาสนักศึกษาและคณาจารย์ของคณะฯ ได้ร่วมทำงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและเสริมสร้างทักษะด้านการพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น และด้านอื่นๆ  คณะฯมีความเชื่อมั่นว่าความร่วมมือนี้จะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการค้าส่งค้าปลีก  และสามารถสร้างคุณประโยชน์แก่คณาจารย์และนักศึกษา รวมทั้งประชาคมธุรกิจและร้านโชว์ห่วยในภูมิภาคได้อย่างเต็มที่และยั่งยืนตลอดไป

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น   และ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมือกันส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาของคณะ โดยมอบหมายให้คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เอกการจัดการ ดำเนินกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการค้าปลีก โดยได้เห็นชอบร่วมกันในการสนับสนุนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในประเด็นการส่งเสริมกิจกรรมแม็คโครและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในการร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น  โดยบริษัทแม็คโครให้การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ การบริหารจัดการร้านค้าปลีกให้กับนักศึกษา และมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนการพัฒนาพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ผ่านทางนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการแม็คโครมิตรแท้โชห่วย ทั้งนี้การดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือมีระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2561 โดยมีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมโครงการ”

สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่  5 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โดยภายในงานได้รับเกียรติจากผู้บริหารทั้งสองหน่วยงาน คณาจารย์ แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานร่วมเป็นพยาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร BS 02 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วรัญญู  ดอนเหนือ:ภาพ/ข่าว

124 total views, 1 views today