มข. เตรียมพร้อมให้บริการความรู้แก่ชุมชน

มข. เตรียมพร้อมให้บริการความรู้แก่ชุมชน

สำนักบริการวิชาการ มข. เป็นหน่วยงานประสานงานและดำเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Core Business) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 : เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคม เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริการวิชาการ ปี 2562 จึงได้จัดประชุมหัวหน้าโครงการ เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าที่ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 5 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหัวหน้าโครงการ และเจ้าหน้าที่การเงินเข้าร่วม จำนวน 100 คน

           รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดการประชุมว่า “การเขียนโครงการบริการวิชาการ จะต้องสอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ ระดับมหาวิทยาลัย ตอบสนองยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด ในอนาคตจะมีการกำหนดหัวข้อ กำหนดพื้นที่ ให้เข้าใจว่ามันถูกกำหนดเป็นนโยบาย มีทิศทางมากขึ้น การจัดสรรงบประมาณก็จะมีเหตุมีผลมากขึ้น”

ผศ.น.สพ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวว่า “ผลการดำเนินงานปี 2561 มีการส่งโครงการทางระบบออนไลน์ร้อยละ 100 แต่การรายงานความก้าวหน้ายังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร และคาดว่าจะดำเนินการในระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ ส่วนการติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ จะมีคณะกรรมการไปประเมินโครงการแบบกัลยาณมิตร ปีที่แล้วสุ่มมาจำนวน 30 โครงการ และปี 2562 ก็จะสุ่มมาเป็นจำนวน 30 โครงการ เช่นเดียวกัน โดยจะพยายามไม่ให้ซ้ำกับโครงการเดิน ผลการประเมิน พบว่า มีความคุ้มค่ามากกว่าร้อยละ 96”
ถัดมา นางพรรณี ศักดิ์ทัศนา หัวหน้างานบริหารงบประมาณ กองคลัง ได้บรรยายสรุประเบียบการใช้จ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ และตอบคำถามแนวทางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ซึ่งหัวหน้าโครงการบริการวิชาการ และเจ้าหน้าที่การเงินของคณะหน่วยงานให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะปีนี้ มี หนังสือกระทรวงการคลัง ว.119 มาช่วยผ่อนปรน โดยมีสาระคือ งบประมาณไม่เกิน 10,000 บาท สามารถจัดซื้อ จัดจ้างก่อนได้ แล้วรายงานเบิกภายหลัง ไม่เกิน 5 วันทำการ”

ข่าว : ประภาพรณ์  ขันชัย
ภาพ : ทิวากร  กาเจริญ

116 total views, 1 views today

2018-10-29T10:42:08+00:00

Eventesan.com

Fusce ut ipsum tincidunt, porta nisl sollicitudin, vulputate nunc. Cras commodo leo ac nunc convallis ets efficitur.

CONTACT US

  • 102/17 อาคารพิมานคอนโด 1 ถนนพิมพสุต ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
  • 084 2035552 / 081 9653059
  • earthradio@gmail.com