สสส.และเครือเบทาโกร ดูงานการพัฒนาแบบองค์รวม “บ้านโต้นโมเดล” แลกเปลี่ยนความรู้ การเพิ่มผลผลิตพืชหลัก การปลูกพืชผสมผสาน เยี่ยมชมระบบการบริหารจัดการน้ำ และโรงเรียนผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 24 ต.ค 2561

ผศ.น.สพ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ รอง ผอ. สำนักบริการวิชาการ ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ เป็นประธานต้อนรับ นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อํานวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสวัสดิการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และนายบัญญัติ คำบุญเหลือ ผู้อำนวยการสำนักกิจกรรมเพื่อสังคม เครือเบทาโกร และคณะ ศึกษากระบวนการการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบองค์รวม (Holistic Area-based Community Development) ในพื้นที่ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ประกอบไปด้วยมิติการพัฒนา 5 ด้าน คือ เศรษฐกิจ การศึกษา สังคม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมือระหว่างสำนักบริการวิชาการ มข. และ สำนักกิจกรรมเพื่อสังคม เครือเบทาโกร เป็นการขยายผลจากช่องสาริกาโมเดล ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคชนบท ให้กับสมาชิกในชุมชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามแนวคิดการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม
กิจกรรมการศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ ประกอบด้วย 1) การเพิ่มผลผลิตพืชหลัก และการปลูกพืชผสมผสาน เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ครัวเรือนของเกษตรกรในพื้นที่แปลงเกษตรผสมผสานของนายสุทธิพงษ์ คำหนูไทย และแม่สมภาร ผาเป้า เกษตรกรพื้นที่ตำบลบ้านโต้น 2) เยี่ยมชมระบบการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร และ 3) เยี่ยมชมการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุและศูนย์เรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลบ้านโต้น ซึ่งเกิดจากแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นและเครือเบทาโกร

เรียบเรียง : ประภาพรณ์  ขันชัย

ข่าว/ภาพ : ภคปภา เวชกิจ

152 total views, 1 views today