ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านโต้น และตำบลขามป้อม แลกเปลี่ยนความรู้กับมูลนิธิเด็กน้อยพัฒนา จ.สุรินทร์ เพื่อหาแนวทางการทำงานเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กแบบก้าวกระโดด ทั้งด้าน อารมณ์ สังคม และปัญญา

ผศ.น.สพ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ รอง ผอ. สำนักบริการวิชาการ ฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์ และ สำนักกิจกรรมเพื่อสังคม เครือเบทาโกร นำมูลนิธิเด็กน้อยพัฒนา ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ นำโดย มร.เอียน พอร์เตอร์ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านโต้น และตำบลขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น  21 กันยายน 2561  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านโต้น และ ตำบลขามป้อม  เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความเป็นมาตรฐานยิ่งขึ้น ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้งด้านอารมณ์ สังคม และปัญญาแบบก้าวกระโดด

ผศ.น.สพ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ กล่าวว่า “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านโต้นและตำบลขามป้อมเคยเดินทางไปศึกษาดูงานที่ มูลนิธิเด็กน้อยพัฒนา ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ ที่ผ่านมา เห็นว่าการพัฒนาตามแนวมาตรฐานของมูลนิธิฯ มีประโยชน์ จึงได้จัดเวทีเพื่อให้ได้หารือร่วมกัน ในรายละเอียดการทำงาน งบประมาณ และร่วมวางแผนการดำเนินงานต่อไป”

           มร.เอียน พอร์เตอร์ อดีตผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไทย และผู้อำนวยการมูลนิธิเด็กน้อยพัฒนา เปิดเผยว่า “การเข้ามาทำงานกับเด็กปฐมวัยและงานวิจัยอีกหลากหลายที่รองรับว่าถ้าเราปูพื้นฐานเด็กเล็ก ช่วง 2-4 ปี ให้ได้รับประสบการณ์ที่ดี จะสามารถต่อยอดไปจนเขาโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ จากประสบการณ์ที่ได้ช่วยเหลือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จังหวัดสุรินทร์มา 3-4 ปี มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เข้าร่วมจะนวน 17 ศูนย์ จะเห็นว่าเด็กมีพัฒนาการที่ก้าวกระโดด มีการติดตามประเมินผลเปรียบเทียบกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอื่นด้วย เด็กจะมีพัฒนาการที่แตกต่างอย่างชัดเจน”

           หลังจากแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านโต้น และตำบลขามป้อม จะส่งครูผู้ดูแลเด็กเข้ารับการอบรม ณ มูลนิธิเด็กน้อยพัฒนา ระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคม 2561 และในเดือนเมษายน 2562 เพื่อนำมาพัฒนาให้เด็กมีคุณภาพตามช่วงวัยที่เหมาะสมใน 4 มิติ ประกอบด้วย กาย อารมณ์ สังคม ปัญญา และให้ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมให้เด็กมีศักยภาพที่ดีต่อไป

140 total views, 1 views today