กสอ. เดินหน้าจัดโครงการ “เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน”
มุ่งเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ สู่การทำธุรกิจอย่างยั่งยืน
จังหวัดขอนแก่น

 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินหน้าโครงการ              “เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน” มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการจากรากฐาน พร้อมสร้างโอกาสในการทำธุรกิจ เน้นการทำ    ระบบบัญชีเดียว เพื่อลดความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ หวังเตรียมความพร้อมในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ด้วยความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานภาคีเครือข่าย ในการขับเคลื่อน SMEs สู่ 4.0 อย่างแท้จริง

นายติณห์ เจริญใจ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาค 5 กล่าวว่า การผลักดันประเทศไทย ให้มีความมั่นคมั่งคั่ง และมีความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ ได้นั้น จะต้องทำการกระตุ้นเตรียมความพร้อม ทั้งภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการให้มีศักยภาพ และมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นให้กับกลุ่ม วิสาหกิจทั้งในขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ซึ่งถือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ทั้งการก่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ในอัตราสูง ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ต้องบูรณาการช่วยเหลือกันในหลากหลายมิติ พร้อมสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0  ในด้านของการส่งเสริมการพัฒนาด้านการเงิน และการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าสู่ระบบบัญชีชุดเดียว  เพื่อจุดประกายให้ผู้ประกอบการ SMEs ของไทย

ในปัจจุบันมีผู้ประกอบการ SMEs ในภาคอิสานตอนกลางประมาณ 2 แสนราย อยู่ระหว่างรอดำเนินการจดแจ้งเข้าระบบบัญชีเดียว ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ  บัญชีเดียว อาจมีสาเหตุมาจากการขาดความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน หากไม่เร่งปรับตัว อาจส่งผลกระทบต่อ SMEs เอง เมื่อมาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ดังนั้น การจัดทำบัญชีเดียว จึงนับว่าเป็นแนวทางที่มีประโยชน์ เพราะการให้ข้อมูล  ที่ถูกต้องและตรงกับข้อเท็จจริงของธุรกิจ จะทำให้สร้างความน่าเชื่อถือในการทำธุรกรรมการเงินให้กับกิจการ ส่งผลให้      การทำธุรกรรมและการบริหารเงินของผู้ประกอบการเป็นไปอย่างรวดเร็ว คล่องตัว เกิดประสิทธิภาพ และทำให้เกิด  ความเสี่ยงน้อยลง รวมทั้งภาครัฐสามารถให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกอบการได้ตรงจุดและตรงต่อความต้องการ          ของผู้ประกอบการ เพราะมองเห็นภาพเศรษฐกิจที่แท้จริงและชัดเจน อันส่งผลสำเร็จต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ในภาพรวม และจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้ามาในระบบบัญชีเดียวมากขึ้นในที่สุด ซึ่งทาง กสอ. ได้ดำเนินตามแนวนโยบายในการสนับสนุนและช่วยเหลือทางการเงินให้กับผู้ประกอบการ SMEs ไปแล้วในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยในการพัฒนาศักยภาพเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถทางธุรกิจให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ จึงได้จัดทำโครงการเสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน ซึ่งเป็นการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการการเงิน เพื่อให้องค์ความรู้ทางด้านการเงินและการจัดทำบัญชีเดียวสอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงของกิจการ ซึ่งจะช่วยสะท้อนสภาพกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  ของประเทศ เพิ่มศักยภาพทางด้านการผลิตและการค้า เพื่อปรับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีเดียว รวมทั้งการปรับระบบบัญชีให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกองทุนที่ช่วยเหลือ SMEs ให้สามารถ  รับความช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อกู้เงินไปพัฒนาธุรกิจให้ยั่งยืนต่อไป นายติณห์ กล่าว

สำหรับกิจกรรมเปิดตัวโครงการเสริมแกร่ง SMEs รอบรู้เรื่องการเงินในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือระหว่าง  กสอ. กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่จะช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน ส่งเสริมให้กับผู้ประกอบการ SMEs มีความรู้   ด้านการบริหารจัดการการเงิน และการจัดทำบัญชีเดียวให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงของกิจการ ซึ่งจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือในการทำธุรกรรมการเงินให้กับกิจการ ส่งผลให้การทำธุรกรรมและการบริหารเงินของผู้ประกอบการ เป็นไปอย่างรวดเร็ว คล่องตัว ทำให้เกิดความเสี่ยงน้อยลง ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการเสวนาในหัวข้อ “รู้แล้วดี SMEs บัญชีเดียว” โดย ตัวแทนจาก ผู้ประกอบการ ธนาคาร และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ที่ประสบความสำเร็จ  จากการทำบัญชีเดียว และการสร้าง Global Opportunity ด้วย e-Commerce และการซื้อขายผ่าน Social Platform  ที่ไทยถูกมองว่าเป็นอันดับ 1 ในอาเซียนจริงหรือ การตื่นตัวของตลาด e-Commerce ไทย และ Trend ตลาด Cross border e-Commerce โดยผู้เชี่ยวชาญ จาก Alibaba การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งก้าวความสำเร็จ   ในการเตรียมความพร้อมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่แหล่งทุนและปรับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีเดียวไปพัฒนาธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประเทศต่อไป

ทั้งนี้ กิจกรรมการเปิดตัวโครงการเสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน จัดขึ้นทั้งหมด จำนวน 4 ครั้ง ใน 4 ภาค และสัญจรไปให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการทั่วประเทศ 15 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ สมุทรสาคร สงขลา ภูเก็ต กระบี่   สุราษฎร์ธานี ชลบุรี ระยอง พระนครศรีอยุธยา สระบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น และเชียงใหม่ โดยคาดว่ากลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 3,500 คน

188 total views, 2 views today