สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงตำบลโพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด หลังจากส่งเสริมและอบรมให้ความรู้ โครงการ “การส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง” เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเกษตรกรที่มีรายได้น้อย จำนวน 50 ครัวเรือน ๆ ละ 2 คน และได้มอบโรงเรือนการเลี้ยงไก่ให้โรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์ และโรงเรียนโสกเชือก
ผศ.น.สพ.ดร.พงษ์ธร สุวรรณธาดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ และ น.สพ.อวิสุทธิ์ วิชัยวงษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. วิทยากรประจำหลักสูตร กล่าวว่า “การติดตามความก้าวหน้าในครั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหา และให้คำปรึกษาการเลี้ยงไก่พื้นเมืองของเกษตรกรที่ได้ลงมาส่งเสริม และอบรมให้ความรู้ไปแล้ว เพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นใจในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองได้ตามหลักวิชาการ เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีน และสามารถสร้างเป็นอาชีพได้”
นายสุเวช แสนยะมูล เกษตรบ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า “การเลี้ยงไก่พื้นเมืองที่ มข. ได้ส่งเสริมทักษะการเลี้ยงไก่พื้นเมืองให้เกษตรกรในชุมชนครั้งนี้ ทำให้มีความรู้ในการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
รวมทั้งสัตว์ปีกอื่น ๆเพิ่มขึ้น ถูกต้องตามหลักวิชาการ ในช่วงแรกกลัวเลี้ยงไม่รอดเพราะว่าไก่อายุเพียง 2 วัน ตัวเล็กมาก ตอนนี้ดีใจที่สามารถเลี้ยงให้เติบโตแข็งแรงดี และอยากให้ทาง มข. ส่งเสริมด้านอื่น ๆ ด้วย”

จากนั้นเกษตรกรได้นำวิทยากรและเจ้าหน้าที่สำนักบริการวิชาการเยี่ยมชมสถานที่โดยรอบ สถานที่เลี้ยงไก่ไข่ และเลี้ยงปลา พร้อมทั้งได้ขอคำแนะนำปรึกษา

          เกษตรกร หรือ ผู้สนใจเลี้ยงไก่พื้นเมือง สามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาแนะนำได้ที่ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โทร. 043 348 983 หรือ เพจ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว : ภคปภา  เวชกิจ
เรียบเรียง : ประภาพรณ์  ขันชัย

122 total views, 1 views today