เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 นายธวัชชัย. รอดงาม. นายอำเภอบ้านไผ่ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและมอบแนวทางการปฏิบัติงานฯแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี จำนวน 6 หมู่บ้านๆละ 35 คน รวม 210 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปบทเรียนประเมินผลการดำเนินงาน มีปัญหาอุปสรรคในเรื่องใดบ้างเพื่อหาทางร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อเป็นการรวมพลังและประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย
การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนางจิรภา เชื้อดวงผุย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นร่วมเป็นวิทยากรและร่วมมอบเกียรติบัตร/แนวทางการดำเนินงานตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOPนวัตวิถี
ในการนี้ นางสาวสุภา บวรพาณิชย์ พัฒนาการอำเภอบ้านไผ่พร้อมทีมงาน เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

 

126 total views, 1 views today