ป.ป.ช.ภาค 4 โชว์ผลงานสางคอร์รัปชั่น 12 จังหวัดอีสานตอนบน ชูบทบาทงานด้านการป้องกันการทุจริต วางกรอบยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงกว่าร้อยละ 50 ภายในปี 2564

เมื่อวันที่ 12ก.ย.61 ที่โรงแรมเดอะคอนวีเนี่ยน อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายอุดมศักดิ์ ดุลยประพันธ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป.ป.ช.ภาค 4 แถลงผลการดำเนินงาน ตามโครงการผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างกระแสต่อต้านการทุจริต ของสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 4 มีหน้าที่กำกับดูแล และช่วยสนับสนุนการดำเนินงาน ของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดในเขตภาค 4 พื้นที่รับผิดชอบ 12 จังหวัด โดยมีสื่อมวลชน ทุกสาขาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

นายอุดมศักดิ์ ดุลยประพันธ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป.ป.ช.ภาค 4 กล่าวว่า ผลการดำเนินงานของสำนักงานป.ป.ช.ภาค 4 มีภารกิจหลัก 3 ด้านประกอบด้วย ภารกิจด้านการปราบปรามทุจริต ด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน และด้านการป้องกันการทุจริต บทบาทแรกด้านการปราบปรามทุจริต ป.ป.ช.ภาค 4 และสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเขตพื้นที่ 4 มีจำนวนคดีทุจริต โดยแบ่งเป็นเรื่องแสวงหาข้อเท็จจริงและเรื่องไต่สวนข้อเท็จจริง

1.เรื่องไต่สวนข้อเท็จจริงดังนี้ เรื่องแสวงหาข้อเท็จจริงสะสม 2,258 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเสร็จแล้ว 464 เรื่อง ร้อยละ 20.54 รอเข้าเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. 281 เรื่อง ร้อยละ 12.44 รอเข้าอนุกรรมการกลั่นกรองฯ 344 เรื่อง ร้อยละ 15.25 อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล 1,169 เรื่อง ร้อยละ 51.77 เรื่อง 2.เรื่องไต่สวนข้อเท็จจริงสะสม 326 เรื่อง ดำเนินการเสร็จแล้ว (ออกเลขแดง) 18 เรื่อง ร้อยละ 5.52 รอเข้าเสนอแนะ กรรมการป.ป.ช.26 ร้อยละ 7.98 อยู่ระหว่างรวบรวมการดำเนินงาน 282 เรื่องร้อยละ 86.5

นายอุดมศักดิ์ กล่าวต่อว่าบทบาทต่อ ภารกิจด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน ผลการดำเนินงานตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดในเขตพื้นที่ภาค 4 ปี 2561 บัญชีปกติ มีทั้งสิ้น 3,386 บัญชี ดำเนินการแล้วเสร็จ 1,531 บัญชี หรือร้อยละ 45.22 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1,855 บัญชี หรือร้อยละ 54.78, บัญชียืนยันมีทั้งสิ้น 869 บัญชี ดำเนินการแล้วเสร็จ 169 บัญชี หรือร้อยละ 19.45 อยู่ระหว่างดำเนินการ 700 บัญชี หรือร้อยละ 80.55, บัญชีเชิงลึก มีทั้งสิ้น 281 บัญชี ดำเนินการแล้วเสร็จ 37 บัญชี หรือร้อยละ 13.17 อยู่ระหว่างดำเนินการ 244 บัญชี หรือร้อยละ 86.83

ขณะเดียวกันภารกิจด้านการป้องกันการทุจริต เป้าหมายของงานป้องกันการทุจริตสำนักงาน ป.ป.ชภาค 4 คือการเตรียมการเพื่อจัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตในระดับภูมิภาค เพื่อนำไปสู่การยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงกว่าร้อยละ 50 ของยุทธศาสตร์ชาติระยะที่ 3 ภายในปี 2564 ทั้งนี้ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)ในปี 2560 ที่ผ่านมาประเทศไทยได้ 37 คะแนน จาก 100 คะแนนเต็ม เพิ่มขึ้นจาก 35 คะแนนในปี 2559 อยู่อันดับ 96 จาก 180 ประเทศทั่วโลก

ถือว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากการดำเนินการต่อจากนี้ จึงมุ่งเน้นการทำงานเชิงรุกในลักษณะป้องปรามมากยิ่งขึ้น โดยการใช้ฐานข้อมูลคดีปราบปรามการทุจริตมาเป็นฐานในการวางมาตรการป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายอุดมศักดิ์ กล่าวชี้แจงว่า ในส่วนของคดีทุจริตของจังหวัดอื่นๆยังไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อผู้บริหารข้าราชการและผู้ร่วมกระทำความผิดได้ เนื่องจากมติคณะกรรมการ ป.ป.ช.ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลซึ่งคดีที่มีการชี้มูล อยู่ระหว่างส่งเอกสารรายงานให้กับผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ หรือผู้บังคับบัญชา เพื่อลงโทษทางวินัย หรืออัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีอาญา แต่ทั้งนี้คดีทุจริตที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นเรื่องการทุจริต การจัดซื้อจัดจ้าง การรับเงินโบนัส การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานของรัฐเป็นต้น

ทั้งนี้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตไม่อาจสำเร็จได้ด้วยการดำเนินการของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมรวมถึงทุกภาคส่วนในการบูรณาการทำงาน เพื่อสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตดังภาษาไทยที่ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” รวมทั้งมีการกำหนดแนวทางและกลไกในการดำเนินงานที่ชัดเจนตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างทันท่วงที เพื่อให้ภาพรวมเกี่ยวกับสถานการณ์การทุจริตในประเทศไทยลดลง

151 total views, 1 views today