เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 13.30-16.00 น. นางจิรภา. เชื้อดวงผุย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ นตผ.ระดับจังหวัด ประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และธนาคาร SME สาขาขอนแก่น ได้ออกติดตามโครงการชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี บ้านโนนสะอาด อ.โคกโพธิ์ไชย เพื่อให้คำแนะนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นเจ้าบ้านที่ดี การเป็นนักเล่าเรื่องที่ดี การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์OTOP ให้กับนักท่องเที่ยวตลอดจนมีปัญหาการดำเนินงานในเรื่องใดบ้าง โดยมีผู้เข้าร่วมรับการตรวจติดตามจำนวน 20 คน ทั้งนี้ได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ OTOP ณ โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ และเยี่ยมชมโอ่นโหล่นซาจุดเช็คอินริมแม่น้ำชี อ.โคกโพธิ์ไชย

153 total views, 1 views today