และชมงานมหัศจรรย์ไม้เมืองหนาว และศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ จ.ระยอง ระหว่างวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2561

(

(นายพีระทักษ์ อุตะเดช -คนซ้าย)

​ นายพีระทักษ์ อุตะเดช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฎิบัติการคลังคลังปิโตรเลียมภูมิภาค บริษัท น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ด้วยกลุ่ม ปตท. มีการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและระยองมายาวนาน การนำสื่อมวลชนเยี่ยมกิจการในพื้นดังกล่าว จะเป็นการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจใน ความเป็นมาของการเลือกพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4. 0 ​สำหรับ ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี จ.ชลบุรี นับเป็นศูนย์ปฏิบัติงานหลักในการดำเนินงานควบคุม และวางแผนปฏิบัติการรับส่งก๊าซธรรมชาติตลอดแนวท่อก๊าซทั่วประเทศ รวมทั้งควบคุม รักษาความปลอดภัย ระงับเหตุฉุกเฉิน และดูแลสิ่งแวดล้อมรอบพื้นที่ โดยระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ประกอบด้วยระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเล ซึ่งจะเชื่อมแหล่งก๊าซธรรมชาติต่างๆ ในอ่าวไทย สถานีแอลเอ็นจี รวมทั้งท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานา เยตากุน และซอติก้า สหภาพเมียนมา บริเวณชายแดนไทย – สหภาพเมียนมาเข้ากับผู้ผลิตไฟฟ้า โรงแยกก๊าซธรรมชาติ และลูกค้าอุตสาหกรรม

​นอกจากนี้สื่อมวลชนยังจะได้เยี่ยมชมงานมหัศจรรย์ไม้เมืองหนาวครั้งที่ 7 : ทิวลิปบานที่ระยอง ภายใต้แนวคิด THE BLOOMING OF HAPPINESS : ทิวลิปบาน เทศกาลแห่งความสุข ดำเนินการจัดโดยโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 9 – 15 สิงหาคม 2561 ณ

สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.ระยอง ซึ่งเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ในการนำทรัพยากรเหลือใช้ซึ่งก็คือพลังงานความเย็นมาพัฒนายืดอายุการเก็บรักษาพืชผลทางการเกษตร

โดยงานมหัศจรรย์ไม้เมืองหนาวในครั้งนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง ให้แก่ประชาชนในช่วงวันหยุดยาวได้เป็นอย่างดี ภายในงานได้จัดแสดงพันธุ์ไม้เมืองหนาว อาทิ ดอกทิวลิป ดอกไฮเดรนเยียร์

​จากนั้นก็ยังจะได้ไปเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ จ.ระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่รวบรวมองค์ความรู้ พัฒนางานวิจัยด้านการปลูกฟื้นฟูและจัดการป่าไม้ โดยน้อมนำแนวพระราชดำริฯ “ปลูกป่าในใจคน” โดยมุ่งให้เป็นห้องเรียนขนาดใหญ่เป็นตัวอย่างของการพัฒนาพื้นที่สีเขียวด้านระบบนิเวศ รวมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญในภาคตะวันออก เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการรักษ์ป่าไม้ อีกทั้งเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำคลองขุนอินทร์ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง นอกจากนี้ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ยังเป็นหน่วยงานแรกที่เข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (Thailand Voluntary Emission Reduction : T-VER) ในสาขาป่าไม้ และได้รับรางวัลการประกวดแบบภูมิสถาปัตยกรรมระดับนานาชาติ จาก IFLA AAPME Awards 2018 – Resilience by Design ระดับ Award of Excellence ในประเภทการพัฒนาหรือสร้างสรรค์แหล่งที่อยู่ ความหลากหลายทางชีวภาพ และสัตว์ป่า (Wildlife, Biodiversity, Habitat Enhancement or Creation) ซึ่งถือเป็นเครื่องยืนยันถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ได้เป็นอย่างดี

นอกจากนั้นสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมงานต้อนรับและสังสรรค์ปารตี้กับผู้บริหารจาก ปตท.อย่างเป็นกันเอง พร้อมในงานมีการจับฉลากมอบของรางวัลสร้างความประทับใจเป็นอันมาก

ที่มา-ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

288 total views, 1 views today